ULOGA JAVNOG BELEŽNIKA KOD KUPOPRODAJE NEKRETNINA

ULOGA JAVNOG BELEŽNIKA KOD KUPOPRODAJE NEKRETNINA

 

Prilikom kupovine nekretnine od marta 2015. godine neophodna je overa kupoprodajnog ugovora kod javnog beležnika, budući da oni između ostalog proveraju, sastavljaju i overavaju isprave o pravnim poslovima prilikom prometa nekretnina. Overi Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji prethodi detaljna provera dokumentacija od strane notara koji uz upotrebu informaciono – komunikacionih tehnologija ima pristup svim informacijama vezanim za dati predmet. Upravo tako osavremenjen transparentan vid provere sprečava zloupotrebe koje su se nekad u prošlosti, pre javnobeiežničkih kancelarija, dešavale od strane ugovornih strana.   Javni beležnik ili notar predstavlja jednu od najvažnijih karika u postupku kupoprodaje nekretnine.

Solemnizacija, odnosno overa Ugovora o kupoprodaji od javnog beležnika,  je davanje snage javne isprave – privatnoj ispravi koja je javnom beležniku podneta na potvrđivanje. Smisao javnog beležnika jeste pružanje sigurnosti kupcu i prodavcu. Ugovori kojima se raspolaže nepokretnostima moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa ili mogu biti sačinjeni od strane advokata ili građanja, a solemnizovani od strane javnog beležnika.

Bitno je takođe reći da u Novom Sadu overen kupoprodajni ugovor kod notara automatski elektronskim putem se šalje na uknjižbu u katastar nepokretnosti.

Iznos koji se plaća notarima zavisi od vrednosti nekretnite koja se prometuje. Postoji zvaničan tarifnik u kom je jasno određena naknada notara za obavljen posao.