ŠTA TREBA DA SADRŽI UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA?

Šta sve treba da sadrži Ugovor o kupoprodaji stana?

Ukoliko ste se dogovorili sa određenim licem da izvršite kupoprodaji stana potrebno je da zaključite Predugovor/Ugovor o kupoprodaji stana. Mnogi smatraju da su to tipski Ugovori ali baš tu može da se napravi greška, zato savetujemo da se angažuje stručnjak iz te oblasti, advokat.

Ugovor o kupoprodaji stana se overava kod Javnog beležnika, a sam ugovor ne sastavlja javni beležnik, nego advokat ili vi. Javni beležnik pri kupovini/prodaji stana sastavlja javnobeležničku ispravu i samo tako je Ugovor punovažan.

Ugovor o kupoprodaji nekretnine mora da sadrži sledeće elemente:

-Ugovorne strane, sve podatke o kupcu i prodavcu, bračnom supružniku ugovornih strana,

-predmet ugovora, odnosno nepokretnost, oznaku nepokretnosti, adresu, broj katastarske parcele, broj lista nepokretnosti...

-ugovorenu kupoprodajnih cenu stana, način isplate,

-clausula intabulandi, tj.dozvola za uknjižbu, što znači da se kupac na osnovu kupoprodajnih ugovora bez daljeg pitanja prodavca stana može uknjižiti kao vlasnik u katastarskim i drugim javnim knjigama. Međutim, ukoliko isplata kupoprodajne cene nije odmah nakon zaključenja ugovora, ova dozvola može biti data i naknadno,

-datum predaje poseda, prilikom kupovine stana morate odrediti tačan rok primopredaje nekretnine,

-zaštita od pravnih nedostataka,evikcije- podrazumeva da kupac mora biti upoznat sa svim pravnim svojstvima nekretnine i da ukoliko kupac garantuje kupcu da nekretnina nema pravnih nedostataka, odnosno da bilo koja druga lica ne raspolažu bilo kakvim pravom na nekretnini koja je predmet prodaje ili da se ne vodi nikakav sudski spor u vezi vlasništva nekretnine,

-ko snosi troškove, u praksi je praksa da kupac snosi troškove poreza, upisa u katastar i taksa kod notara.

Kao što smo na početku rekli, nijedan ugovor nije isti. Svaki se na svoj način razlikuje i po osnovu toga, sve što nije zabranjeno prema pozitivnom zakonodavstvu, može se opisati i usaglasiti među strankama. Tu se misli npr. Na saglasnost da se prepišu režijske obaveze na ime kupca, da se okonča postupak legalizacije ukoliko je predmet kupoprodaje delimično ili u celosti nelegalizovan, da se opunomoćuje advokat oko sprovođenja postupka prijavljivanja poreza, da se na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje odmah uknjiži npr. Plodouživanje u korist kupčevih roditelja ili bilo koja druga naznaka koja čini usaglašenu volju stranaka.