ŠTA JE HIPOTEKA ?

Šta je hipoteke i da li kupci treba da je se plaše?

 

Veliki broj kupaca kupuje nekretninu putem stambenog kredita, a neretko se susreću sa nekretninama na kojima je već upisana hipoteka.

Šta je hipoteka?

Hipoteka predstavlja sredstvo obezbeđenja koje hipotekarnom poveriocu omogućava da, ukoliko potraživanje obezbeđeno hipotekom ne bude izmireno do dospelosti, proda nepokretnost opterećenu hipotekom i da iz sume koja je dobijena tom prodajom naplati svoje potraživanje. Hipoteka predstavlja stvarni teret koji opterećuje nepokretnost, bez obzira ko je njen vlasnik, tako da je moguće slobodno prometovati nepokretnosti koje su opterećene hipotekom.

 

Međutim, očekivano je da kupac neće želeti da kupi nepokretnost opterećenu hipotekom, te postoji nekoliko načina koji se mogu primeniti u slučaju prodaje takve nepokretnosti.

Kako se hipoteka skida?

Postoji više načina:

  1. Možda najjednostavniji način skidanja hipoteke jeste da prodavac pre sastavljanja kupoprodajnih ugovora u svojoj banci nabavi 2 dokumenta, a to su Pismo o namerama i Stanje duga. Kupac prilikom prebacivanja sredstava deo novca usmerava na prodavca, a preostali na banku u čiju korist je upisana hipoteka. Na taj način je dug izmiren i sve se radi u jednom koraku.
  2. Postoji opcija da prodavac pre zaključenja ugovora o kupoprodaji iz sopstvenih sredstava isplati kredit, podnese zahtev u katastru za brisanje hipoteke i preda kupcu list nepokretnosti bez tereta. Ovo je postupak koji traje malo duže.
  3. Postoji mogućnost da kupac stana isplati prodavcu celokupnu ugovorenu cenu, a da se prodavac obaveže da će hipotekarni poveriocu-odnosno banci isplatiti celokupan iznos duga i izbrisati hipoteku iz katastra nepokretnosti.

Svakodnevno se susrećemo sa nekretninama koje su opterećene hipotekom, ali uz pomoć našeg iskustva i advokata pružimo i kupcu i prodavcu svu potrebnu pomoć i savete u procesu kupovine stana.