POVRAT PDV-A

Šta vam je potrebno da biste ostvarili pravo na POVRAT PDV-A?

Ukoliko ste kupac prve nekretnine, možete da ostvarite pravo na povrat PDV-a na 40 M2, a svaki naredni član domaćinstva koji nije imao nekretninu na svom imenu ima pravo na dodatnih 15m2.

Ono što treba da znate da PDV na nekretnine iznosi 10posto. Pravo na povrat PDV-a se ostvaruje samo u slučaju kada kupujete nekretninu od investitora koji je u sistemu PDV-a i to nakon isplate kupoprodajne cene u celosti i zaključenja Ugovora o kupoprodaji stana.

Ko ima pravo na povrat PDV?

Pravo na povrat PDV-a imaju punoletni državljani RS sa prebivalištem u RS koji od 01.07.2006. godine nije imao u svom vlasništvu nekretninu.

Dokumentacija koja je potrebna za povraćaj PDV-a?

  1. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV-a na obrascu RFN
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
  3. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija)
  4. Dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu)
  5. Ugovor o kupoprodaji stana (original ili overena kopija)
  6. Račun, ili drugi dokument koji služi kao račun, o kupoprodaji stana, u kojem je iskazan PDV
  7. Dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca
  8. Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan, obrazac IKPS

 

Nadležni poreski organ po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.