POREZ NA KAPITALNU DOBIT

Šta je porez na kapitalnu dobit?

Kapitalnim dobitkom smatra se svaki prihod koji obveznik ostvari prodajom odnosno drugim prenosom uz naknadu.

Kapitalni dobitak, odnosno gubitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom:

1)      Stvarnih prava na nepokretnostima;

2)      Autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

3)      Udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i  investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

Kapitalna dobit je nešto o čemu pri prodaji nekretnina malo koji prodavac razmišlja ili uopšte nije upoznat sa istim.

Porez na kapitalnu dobit plaća samo i isključivo prodavac (ne odnosi se na one koji su pravo svojine na nepokretnosti ostvarili pre 24. januara 1994. godine) i to onda, kada u roku od 90 dana, od dana prodaje svog stana kupi nekretninu koja je po ceni niža od cene prodatog stana ili uopšte ne uloži novac u drugi stan. Porez se plaća na razliku cene ta dva stana u visini od 15 odsto.

Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu Zakona[2] ne smatra se razlika nastala prenosom prava kada:

1 ) su stečeni nasleđem u prvom naslednom redu;

2)  se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji;

3)  prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa             razvodom braka;

4) obveznik izvršio prenos prava, pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Dalje, ukoliko prodavac sredstva koja je ostvario prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje iste, uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak. Morate dokazati da ste sav novac dobijen od prodaje uložili u ove svrhe, inače ćete biti obavezni da na razliku od prodajne cene i visine sredstava uloženih u rešavanje stambenog pitanja, ipak platite porez.

Postoji i jedna važna mogućnost, a to je da ukoliko platite porez na kapitalnu dobit, jer niste realizovali kupovinu u onom roku od 90 dana, ali je realizujete naknadno, u roku od 12 meseci, možete tražiti povraćaj plaćenog iznosa po ovom osnovu.

I na kraju, ukoliko stan prodate po manjoj ceni od kupovne cene novog stana, smatraće se da ste ostvarili kapitalni gubitak, pa samim tim i nema osnova za oporezivanje.

Namera države bila je da ovim porezom spreči bogaćenje preprodavaca stanova koji nisu imali nikakve obaveze plaćanja poreza, pa je na početku bio postavljen na 20%. Međutim, u trenutnoj ekonomskoj krizi u kojoj se država nalazi, ovaj porez je imao kontraefekat na tržište nekretnina, te je poreska stopa smanjena na 15%. Pored brojnih troškova koje sa sobom kupoprodaja nepokretnosti danas prati, stroge uslove za ostvarivanje, ostaje da se vidi da li će stopa ovog poreza ili bar uslovi plaćanja istog biti korigovani.