POREZ NA IMOVINU

Šta je porez na imovinu?

Poreski obveznik poreza na imovinu je svako  pravno i fizičko lice (rezident ili nerezident), koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava, korisnik ili držalac imovine koja je po zakonu o porezima veće vrednosti od 400.000 dinara i nije oslobođena plaćanja poreza. Ukoliko nekretnina ima više vlasnika a udeli nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatraće se da su jednaki.

Nepokretnosti na koje se plaća porez: zemljište, stanovi, stanovi i poslovne zgrade, garaže i ostale nekretnine... Obaveza plaćanje poreza počinje od dana sticanja prava, danom početka korišćenja, danom izdavanja upotrebne dozvole...

Plaćanje poreza predstavlja zakonsku obavezu svih poreskih obveznika. Porez na imovinu plaća se kvartalno po osnovu rešenja poreskog organa (do 15.februara, do 15.maja, do 15.avgusta i 15.novembra). Neplaćanja poreza na imovinu u zakonskim rokovima povlači kamatu i prinudnu naplatu.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30dana od dana sticanja nekretnine, odnosno od dana kupoprodaje nekretnine. Poreska olakšica  u visini od 50 posto na godišnji porez postoji ukoliko poreski obveznik prijavi mesto prebivališta na nekretninu koja je predmet oporezivanja.

Prema novoj proceduri, u većini slučajeva kao fizičko lice više ne morate da podnosite poreske prijave, već je dovoljno da kod javnog beležnika popunite izjašnjenje i na taj način dostavite podatke važne za utvrđivanje poreske obaveze i potencijalno njeno oslobođenje ili umanjenje. Neki od ovih podataka se ne nalaze u ugovoru o kupoprodaji ili poklonu, rešenju o nasleđivanju i sl, pa je važno da ih unapred pripremite i da kod  javnog beležnika dođete pripremljeni. Obrazac izjašnjenja možete preuzeti u nastavku i popuniti unapred, a korisno je da se pre toga upoznate sa porezima koje treba da platite i situacijama u kojima imate pravo na umanjenje ili oslobođenje, kao i posebnim slučajevima kada poreska obaveza nastaje naknadno, i kada je prijavu potrebno predati direktno poreskim organima.

Vrednost nepokretnosti  utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

1)      Korisna površina;

2)      Prosečna cena kvadratnog metra  odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.

 

Korisna površina je:

1)      Za zemljište – njegova ukupna površina, uključujući površinu pod objektom;

2)      Za objekat – zbir podnih površina između unutrašnjih strana obodnih zidova objekta