OSNOVNI POJMOVI KOD IZDAVANJA NEKRETNINA

Osnovni pojmovi kod izdavanja nekretnina

 

Ko je ZAKUPAC?

Zakupac je lice koja uzima u zakup određenu nžnekretninu od drugog lica (zakupodavca) na određeno vreme za šta plaća naknadu (zakupninu ili kiriju). Osnovne obaveze zakupca koje proizilaze iz ugovora o zakupu su:

  1. Obaveza plaćanja zakupnine – Zakupac je obavezan da plaća zakupninu, koja predstavlja naknadu za korišćenje predmeta zakupa. Ovo je jedna od osnovnih obaveza zakupca i, ukoliko je ne izvršava, može doći do raskida ugovora.
  2. Obaveza upotrebe stvari prema ugovoru – Zakupac ima obavezu da zakupljenu stvar upotrebljava sa pažnjom dobrog privrednika odnosno dobrog domaćina i to onako kako je određeno ugovorom ili namenom stvari. Ukoliko zakupac upotrebljava predmet zakupa protivno njegovoj ugovornoj ili pretpostavljenoj nameni, on će odgovarati za svu štetu koja otuda proizilazi.
  3. Obaveza vraćanja zakupljene stvari – Zakupac je u obavezi da, po prestanku ugovora, vrati stvar zakupodavcu u istom stanju u kome je primio. Mesto i vreme vraćanja definišu se ugovorom, a ukoliko zakupac kasni sa vraćanjem, dužan je da plati zakupninu do momenta kašnjenja i eventualnu štetu koju je zakupodavac pretrpeo.

Ko je ZAKUPODAVAC?

Zakupodavac je lice koje daje u zakup drugom licu (zakupoprimcu) određenu nekretninu određeno vreme, za šta dobija naknadu (zakupninu ili kiriju). Obaveze zakupodavca:

  1.  Obaveza predaje stvari – Zakupodavac je dužan da zakupoprimcu preda predmet zakupa u ispravnom stanju.
  2. Obaveza održavanja stvari – Zakupodavac je dužan da predmet zakupa održava u podesnom stanju i za vreme trajanja zakupa. Troškove redovne upotrebe i tekućih održavanja (manji troškovi, troškovi sitnih opravki) snosi zakupoprimac, dok zakupodavac snosi sve troškove koji proizilaze iz fiskalnih i drugih propisa, kao što su npr. Porez, odgovarajući doprinos, obavezno osiguranje, ali sve ovo pod pretpostavkom da pitanje snošenja troškova nije drukčije određeno Zakonom ili predviđeno ugovorom.
  3. Obaveza zaštite – Zakupodavac ima obavezu zaštite zakupoprimca u slučaju pravnih i fizičkih nedostataka stvari.

Šta je ZAKUPNINA ILI KIRIJA?

Kirija predstavlja mesečnu naknadu koju zakupac daje zakupodavcu na ime korišćenja negove nekretnine, odnosno nepokretnosti. Visinu kirije postavlja zakupodavac, ali se on može spustiti, odnosno redukovati na zahtev zakupodavca.

Ugovorom se može odrediti da se zakupnina plaća odjednom ili u ratama, unapred, u trenutku zaključenja ugovora ili kasnije u toku trajanja ugovora ili po prestanku ugovora. Ukoliko zakupac ne isplaćuje zakupninu u ugovorenom roku, zakupodavac može otkazati ugovor.

Šta je DEPOZIT?

Depozit je određeni novčani iznos koji zakupodavac uzima kao vid garancije od zakupca. Depozit je po praksi obično u visini mesečne kirije i uzima se prilikom zaključenja Ugovora o zakupu. On služi kao sigurnost zakupodavca da ukoliko zakupac ne izmiri određene troškove ili ošteti stan izmiri troškove ili otkloni štetu iz tog depozita. Ukoliko je zakupac izmirio troškove i prilikom napuštanja nekretnine koju je zakupio ostavi u onakvom stanju kakvom je zatekao novac koji je dao na ime depozita će biti vraćen.

UGOVOR O ZAKUPU?

Ugovor o zakupu stana predstavlja dokument kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju zakupodavca i zakupca. Ugovor o zakupu može a i ne mora biti overen kod Javnog beležnika. U ugovor se navode sve prava i obaveze obe ugovorne strane, podaci zakupca i zakupodavca, tačan opis nekretnine koja je predmet ovog ugovora, visina mesečne kirije, visina depozita, ko snosi mesečne troškove, dinamiku plaćanja zakupnine, period trajanja zakupa...